Intress 8,8% aastas

Tervishoiu 17 OÜ

Tervishoiu 17 OÜ (registrikood 16385999) („Emitent“) võlakirjade suunatud pakkumine lõppes ennetähtaegselt seoses emissioonimahu täitumisega. Kokku märkisid investorid 5000 võlakirja kogusummas 500000 eurot. Kokku osales märkimises 53 isikut ning mediaankeskmine märkimissumma oli 2000 eurot.

Võlakirjade müümisega finantseeritakse 8 korteriga korterelamu ehitust aadressil Tervishoiu 17, Tartu linn (valmib suvel 2025).

Enne võlakirjapakkumises osalemist soovitame alati põhjalikult tutvuda pakkumise läbiviimiseks koostatud prospektiga, kus on välja toodud täpsemad pakkumise tingimused.

100%

Eesmärgist täidetud

500 000€

Täidetud maht eurodes

Prospekt

Tervishoiu 17 OÜ võlakirjade pakkumine

Intress 8,8% aastas ja väljamaksed kord kvartalis (8x)

Võlakirja eest makstakse intressi 8,8% aastas võlakirja nimiväärtusest perioodil väärtuspäevast kuni lunastamise tähtajani. Intressi makstakse välja kord kvartalis, kokku 8 korda.

Investeerimine alates 100 eurost

Pakkumisel on kuni 5 000 võlakirja. Võlakirja müügihind on 100 eurot. Väärtuspäev on 21.05.2024 ning lunastuspäev on 21.05.2026, ehk 24 kuud alates väärtuspäevast.

Vaid Tartu HLÜ liikmetele

Võlakirju saavad soetada vaid Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed. Liituma on oodatud ka nooremad kui 18-aastased investorid.

Tule liikmeks ja panustame ühiselt Eestimaasse!

Valmib suvel 2025

Tervishou 17 korterelamu

Kaheksa uue korteriga mõnus kortermaja asub Tartus hinnatud Veeriku linnaosas. Kahekorruselises elamus on I korrusel 4 kahetoalist ja läbi kahe koruse II ning III 4 kolmetoalist huvitava planeeringuga korterit. I korruse korteritel pääs otse elutoast terrassile ja murualale. Kolmetoalistel korteritel on privaatsed rõdud

Tartu kesklinn jääb vaid 5-minutilise autosõudu kaugusele. Jalutuskäigu kaugusel on mitmed koolid-lasteaiad, kaubanduskeskused, toidupoed ning sportimisvõimalused.

  • 8 moodsat korterit
  • A-energiaklass
  • keskküte
  • privaatsed rõdud või pääs aeda
  • lõplik siseviimistlus
  • hea sisekliima

Tutvu Tervishoiu 17 kuulutusega: KV.ee

Ajajoon

Ehituse seis

2023: planeerimine

Planeerimine, eelmiste hoonete lammutamine ja pinna ettevalmistus ehitustöödeks.

Mai 2024: valminud on vundament. Võlakirjade pakkumine.

Valminud on vundament. Võimalik on kortereid eelbroneerida.

Ehituse lõpetamiseks vajalik 500 000 eurot koguti kokku läbi eduka võlakirjade pakkumise (06.05.-20.05.2024).

Suvi 2025: kortermaja on valmis

Ehitaja: Eesti Ühistumajad OÜ (Tartu HLÜ tütarettevõte) on ehitanud üle Eesti kodusid juba aastaid.

Osta võlakirju

Tervishoiu 17 OÜ võlakirjade pakkumine on lõppenud. Täname investoreid!

Tartu HLÜ emiteeritud võlakirjade järgmine suunatud pakkumine algab peagi.

Soovitame investoritel alati põhjalikult tutvuda pakkumise läbiviimiseks koostatud prospektiga, kus on välja toodud täpsemad pakkumise tingimused.

Kontakt

Küsi lisa

Kontaktivorm 1

Ajalugu

Varasemad võlakirjade pakkumised

Aastatel 2012 kuni 2024 sai tuule tiibadesse üle 16 projekti – oma metsa-ja puidutööstus, uued kodud eestimaalastele, toidutööstus, laondus-veondus jpm.

Intressimäärad jäid vahemikku 5,5-11,5% a.

Täname kõiki huvilisi ja eelmistes pakkumistes osalejaid!

KKK

Korduma kippuvad küsimused

Mis on võlakiri?
Võlakiri on olemuselt sarnane pangalaenule, kuid panga asemel annavad ettevõttele laenu investorid. Investorid saavad kindlaks määratud tootlust (kupongimäär) ostes ettevõtte võlakirju välja laenatud summa eest (nimiväärtus), millel eksisteerib kindel tähtaeg (lunastustähtaeg).
Miks soetada võlakirju?
Investeerimine võlakirjadesse sobib investorile, kes soovib madaldada riske ja omada kindlust laekuvate tulude (intresside) osas.
Kes saavad Tartu HLÜ emiteeritud võlakirju märkida?
Võlakirju saavad osta vaid isikud, kes on Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed.
Kas võlakirjade märkimiseks peab investoril olema väärtpaberikonto?
Võlakirjade märkimiseks pole investoritelt nõutud väärtpaberikonto olemasolu.
Kes kannab emissiooniga seotud kulud?
Emissiooniga seotud kulud kannab emitent.
Kuidas märkimisavaldust tühistada?
Märkimisavaldust võib tühistada mis tahes ajahetkel enne pakkumise lõppu. Märkimisavalduse tühistamiseks tuleb investoril saata emitendile digitaalselt allkirjastatud avaldus aadressile info@tartuhly.ee. Märkimisavalduse tühistamise korral tagastatakse investorile tema poolt märgitud võlakirjade eest tasutud rahasumma 3 (kolme) pangapäeva jooksul. Märkimisavaldus loetakse tühistatuks ka emissioonitingimuste p-s 3.7 sätestatud korras.
Kas investoril on õigus saada hüvitist?
Investoril on õigus hüvitise saamisele, kui selgub, et prospekt sisaldab võlakirjade väärtuse hindamise seisukohalt olulist teavet, mis osutub tegelikkusest erinevaks. Hüvitise õigus on investoril juhul, kui väärtuse hindamisest on põhjustatud investorile kahju ning emitent oli või oleks pidanud olema teadlik kahju tekkimise aluseks oleva teabe ebatäpsusest. Hüvitise saamise korral omandab emitent pakutud võlakirja kannatanult võlakirja nominaalväärtuse eest. Investoril ei ole õigust hüvitist küsida, kui investor oli pakutud võlakirja omandamise hetkel teadlik pakkumise tegemise aluseks olnud prospekti mittetäielikkusest või selles sisalduvast valeteabest. Hüvitise saamiseks esitab investor emitendile taotluse, millel peab olema ära näidatud hüvitise saamise alus. Põhjendatud nõude korral on emitendil kohustus nõuet täita käesolevas punktis toodud määral. Kahju hüvitamise nõude aegumistähtaeg on viis aastat, arvates võlakirjade pakkumise algusest valeteavet sisaldava või mittetäieliku prospekti alusel. Hüvitise saamiseks esitab investor emitendi juhatusele taotluse, millel peab olema ära näidatud hüvitise saamise alus. Hüvitise taotluse vaatab emitendi juhatus läbi 3 tööpäeva jooksul. Põhjendatud nõude korral on emitendil kohustus nõuet täita 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul.
Kas investoril on õigus võlakirja võõrandada?
Käesoleva emissiooni raames võlakirja soetanud investoril on õigus võlakirja vabalt võõrandada. Võlakirjade võõrandamisel peavad nii vana kui uus investor esitama mõlema poolt digitaalselt allkirjastatud avalduse, milles taotletakse uue märkimistõendi väljastamist seoses võlakirja võõrandamisega. Taotlusele peavad olema märgitud uue investori kohta samad andmed, mida nõuti investoritelt märkimisavalduses. Emitent väljastab uuele investorile märkimistõendi hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates nõuetele vastava taotluse saamisest. Võlakirja omandiõigus loetakse vanalt investorilt uuele üleläinuks uue märkimistõendi saatmise hetkest uue investori elektronposti aadressile.
Kuidas on tagatud investorite õigused?
Investorite õiguste tagatus: Investorite õigused on tagatud emitendile kuuluvale kinnistule seatud hüpoteegiga. Emitent vastutab investorite ees võetud kohustuste kohase ja täieliku täitmise eest kogu temale kuuluva varaga vastavalt seadusele.
Millised riskid kaasnevad võlakirjainvesteeringutega?
Võlakirjainvesteeringutega kaasnevad teatud riskid, milleks võivad olla näiteks likviidsusrisk, maksevõime risk ja majanduspoliitika risk. Erinevate riskide avaldumine võib mõjutada emitendi äritegevust ning emitendi võimet võetud kohustusi korrektselt täita.
Kuidas lahendatakse emissiooniga seotud vaidlused?
Emissioonitingimuste ja dokumentatsiooni suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Võlakirjadest tulenevate emitendi kohustuste mittetäitmise korral on investoril õigus esitada emitendi vastu nõue vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. Emissiooniga seotud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.