Arendame kodumaist ettevõtlust

Prospekt

Vudila Mängumaa OÜ võlakirjade suunatud pakkumise prospekt

Võlakirjade lunastustähtaeg: 25.06.2026
Emissioonimaht 100 000 (ükssada tuhat) eurot
Intressimäär 10% (kümme protsenti) p.a.
1 000 võlakirja nimiväärtusega 100 (sada) eurot
Koostatud 05.06.2024

Emissiooni korraldaja on Vudila Mängumaa OÜ
Emissiooni tagatisagent on Tartu Hoiu-laenuühistu (registrikood 11319532)
Vudila Mängumaa OÜ (registreerimiskood 11901143)
Tartu maakond, Tartu vald, Kaiavere küla, Vudila, 49105

Tel: +372 5822 4224
E-post: info@vudila.ee
www.vudila.ee

Käesoleva mitteavaliku võlakirjaemissiooni (edaspidi emissioon) võlakirjade pakkujaks on
Vudila Mängumaa OÜ (edaspidi Emitent), registrikoodiga 11901143. Emitendi registrijärgseks asukohaks on Tartu maakond, Tartu vald, Kaiavere küla, Vudila, 49105.

Emissiooni mahuks on 100 000 (ükssada tuhat) eurot. Kokku emiteeritakse 1 000 (üks tuhat) võlakirja nimiväärtusega 100 (sada) eurot. Tegemist on suunatud emissiooniga, mille käigus saavad võlakirju osta üksnes Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed.

Võlakirjade lunastuspäev on 24 kuud alates väärtuspäevast. Lunastuspäeval lunastab emitent võlakirjad lunastushinnaga, milleks on võlakirja nimiväärtus. Lunastusmaksed tehakse investoritele, kes on võlakirjade omanikeks lunastuspäeval kell 12.00 (Eesti aja järgi).

Võlakirjadelt makstakse intressi 10% aastas võlakirja nimiväärtusest. Intressi makstakse investoritele, kes on võlakirjade omanikeks seisuga kell 12.00 (Eesti aja järgi) vastaval intressimaksepäeval. Intress (10% (kümme protsenti) p.a. võlakirja nimiväärtusest) makstakse välja kord kvartalis, s.o 4 (neli) korda aastas vastavatel intressimaksepäevadel.

Esimene intressimakse tehakse 3 (kolm) kuud pärast väärtuspäeva. Kokku makstakse investoritele kogu perioodi vältel intressi 8 (kaheksa) korda. Pakkumise alguseks on 10.06.2024 kell 12.00 ning pakkumise lõpuks 24.06.2024 kell 12.00.

Emitendi poolt emiteeritavad kupongvõlakirjad (edaspidi võlakiri) on tagatud emitendi emaettevõttele Vudila Haldus OÜ kuuluvatele kinnistutele seatava 1. järjekoha ühishüpoteegiga ja emitendi juhatuse liikme Geidi Lemmingu eraisiku käendusega. Täpsemalt saab emissioonile seatavate tagatiste kohta lugeda peatükist 7.

Hiljemalt pakkumise lõppemise kuupäeval sõlmitakse investorite kasuks emitendi ja tagatisagent Tartu Hoiu-laenuühistu (registrikood: 11319532) (edaspidi tagatisagent) vahel tagatisagendi leping. Tagatisagent korraldab vajadusel emissioonis toodud tingimustel tagatiste sissenõudmise ja tulemi jaotamise investorite vahel.

Emitendi põhitegevusalaks on Tartu maakonnas Kaiavere külas asuva Eesti suurima väliveepargiga puhkekeskuse Vudila Mängumaa tegevuse korraldamine ja arendamine.

Käesoleva emissiooni eesmärgiks on lisakapitali kaasamine Vudila Mängumaal täiendavate puhkevõimaluste väljaarendamiseks.

NB!

Võlakirjainvesteeringutega kaasnevad teatud riskid.

Erinevate riskide avaldumine võib mõjutada emitendi äritegevust ning emitendi võimet võetud kohustusi korrektselt täita. Käesolevat kokkuvõtet tuleb käsitada prospekti sissejuhatusena ja väärtpaberitesse investeerimise üle otsustamisel on investoril vajalik tutvuda kogu prospektiga.

Enne investeerimisotsuse vastuvõtmist on soovitav konsulteerida juriidiliste, äriliste ning maksundusalaste nõustajatega

Osta võlakirju

Vudila Mängumaa OÜ võlakirjade suunatud pakkumine algas 10.06.2024 kell 12.00 ning lõppeb 24.06.2024 kell 12.00 või ennetähtaegselt emissioonimahu täitumisel. 

Võlakirju saavad osta vaid Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed. 

Tartu HLÜ-s arendame ühiselt kodumaist ettevõtlust ja tootmist

4500+ investorit

üle 16 prospekti

2+ miljonit €

Väljamakstud intressitulu kokku

~8%

Keskmine prospekti intressimäär aastas